พานที่นิยมประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สด เช่น ดอกบัว จำปี กุหลาบ บานไม่รู้โรย ฯลฯ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น เทียน ผ้าตาดทองและตาดเงิน เป็นรูปทรงพุ่มตั้งประดับบนพาน ถือเป็นเครื่องสักการะหรือเป็นเครื่องบูชาชั้นสูงต่อสิ่งที่เคารพยิ่งของคนไทย เช่น พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และบรรพบุรุษที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดีในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ ทั้งพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มเทียน และพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง