นิทรรศการภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวของปากคลองตลาดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและทักษะของผู้คน โดยช่างภาพ นุ้ย-ศศมน รัตนาลังการ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Facebook Page: Humans of Flower Market หรือ มนุษย์ปากคลอง ซึ่งสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพจมนุษย์ปากคลองนี้ ก่อตั้งในปี 2559 จากคลาสเรียนในหลักสูตรระดับ ปริญญาโท-เอก สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งเป็นปีที่ทางกรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบทางเท้าในย่านปากคลองตลาด

นักออกแบบ: ศศมน รัตนาลังการ


This photo exhibition tells the story of “people with craftsmanship” in Pak Khlong Talat (Bangkok Flower Market) neighborhood. The photographer is Nui Sasamon Rattanalangkarn, one of the founders of Facebook Page: Humans of Flower Market, supported by the Faculty of Architecture, Silpakorn University. The page was established as an outcome of the MA and PhD in Vernacular Architecture Course in 2016, which the BMA launched a city beautification programme in the area, which prohibited all street vendors from selling their products on the sidewalks.

Designer: Sasamon Rattanalangkarn