แสงไฟ เสียงจอแจของการหาบเร่และรถเข็นที่ขวักไขว่ ความคึกคักของชีวิตแม่ค้าในปากคลองตลาด ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของผลงาน “นีออนบานค่ำ”

ไฟที่ประดับและสาดส่อง สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของแม่ค้าพ่อค้าที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ปากคลองตลาดที่ไม่เคยหลับไหล และบรรยากาศอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้และผู้คน


**ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากรายวิชาสถาปัตยกรรมชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้แรงบันดาลใจจากปากคลองตลาดในมิติต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นงานออกแบบที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นถิ่นที่**

นักออกแบบ: ชญาดา ภาศักดี I รมิดา กนกโกเศศ I ศิรประภา อบอาย I ณัฐวดี ไกรศรี I ภูฟ้า หวังศิริสมบูรณ์ I นิชาดา หมัดป้องตัว I รษิกา แววกุดเรือ