อารมณ์มักมีขั้วตรงข้ามกันเสมอ สุข-เศร้า, เสียใจ-ดีใจ หลายคนมักหาสิ่งของที่เป็นรูปธรรม มาแทนในอารมณ์ที่เป็นนามธรรมอันไม่มีตัวตน “ดอกไม้” ก็เป็นอีกเครื่องมือที่ถูกนำมาถ่ายทอด “อารมณ์” ในหลายๆครั้ง เพราะ “ดอกไม้” ล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ซ่อนอยู่

หลายครั้งทึ่เรามอบดอกไม้ จึงเป็นการสื่อความหมายที่ตีความผ่านดอกไม้ไว้เสมอโดยที่เราก็อาจไม่รู้ตัว และบางครั้งความหมายที่ซ่อนอยู่ในดอกไม้ จากความหมายเฉพาะตัวก็กลายเป็นสารแทนความรู้สึกอันเป็นสากล

“Polar Blooms” จึงเป็นการตั้งคำถามว่า หากเรานำดอกไม้ที่มีความหมายที่ทุกคนเข้าใจ มาจัดวางในบริบทที่แตกต่าง เรายังจะเชื่อในการทำหน้าที่เป็นสารแทนความรู้สึกอันเป็นสากลของดอกไม้นั้นได้อยู่หรือไม่


**ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากรายวิชาสถาปัตยกรรมชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้แรงบันดาลใจจากปากคลองตลาดในมิติต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นงานออกแบบที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นถิ่นที่**

นักออกแบบ: สิทธินนท์ ไม้สังข์ I ธีธัช สุริยาประสิทธิ์ I โภคิน ศศิวิมลพันธุ์ I ต่อตระกูล จันทร์ฑูรย์ I วิชญ์ วิชิตะกุล I ภาณุวิชญ์ จันทโรกร I ภูรินท์ กุลเกียรติอนัน