ดอกไม้ที่เป็นช่อปุกปุยน่ารักสีขาวบริสุทธิ์น่าทะนุถนอม มีถิ่นเดิมอยู่ในแถบทวีปอเมริกาใต้ เป็นที่รู้จักกันดีจากการนำเส้นใยมาทำสิ่งทอสารพัดในชีวิตประจำวัน ฝ้ายเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตามเรื่องเล่าที่ว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกซึ่งเป็นพระอรหันต์ชุดแรกจำนวน 60 องค์ ไปโปรดเวไนยสัตว์แล้ว พระองค์ก็เสด็จสู่อุรุเวลาประเทศ ครั้นเสด็จถึงไร่ฝ้ายจึงหยุดพักที่ใต้ต้นฝ้ายต้นหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อนนอกจากจะนำดอกฝ้ายไปใช้ประโยชน์แล้ว ต้นฝ้ายยังสามารถให้ร่มเงาพักพิงแก่ผู้คนได้อีกด้วย