ลักษณะคล้ายคลึงกับว่านพัดโบก หากแต่พัดวีมีใบที่เรียวยาวกว่า